ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

A Kezelő (Vencák Marianna) csak olyan személyes adatokat (vezeték és kereszt név, lakcím, számlázási cím, e-mail és telefonszám) rögzít, melyeket a Megrendelő önkéntesen rendelkezésére bocsát, s melyekre vonatkozóan a Megrendelő az adatok rögzítéséhez, az adatkezeléshez és számlázáshoz/adattovábbításhoz a könyvelés felé kifejezetten hozzájárult.

A Megrendelő állapotáról, a kezelés menetéről, a kezelések során megtudott fejleményekről, Kezelő harmadik fél felé információt semmilyen formában nem adhat ki. Kivételt képez ezalól, ha Megrendelő felhatalmazza a Kezelőt a Megrendelővel kapcsolatban álló személlyel való konzultációra.

A Megrendelő személyes adatait Kezelő kizárólag a Megrendelővel való kapcsolattartás és számlázás céljára használja fel.

A Kezelő általi adatkezelés jogalapja a felhasználó érdeklődése, megrendelésének leadása ennek során kifejezett hozzájárulása az adatok kezeléséhez.

A Megrendelő által Kezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat Kezelő nem adhatja tovább harmadik fél részére - kivéve, ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adat továbbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező.

A személyes adatokat Kezelő emelt szintű védelemmel ellátott szerveren őrzi és minden szükséges óvintézkedést megtesz az adatok védelme - az adatok elvesztésének, illetéktelen továbbításának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának, módosításának, törlésének vagy megsemmisítésének valamint az illetéktelen adatbevitel megakadályozása - érdekében.

Az adatok kezelését kizárólag a Kezelő végzi. A személyes adatokhoz a Kezelőn kívül más - kivéve, akikhez a jelen adatvédelmi szabályzat alapján a Megrendelő adatai továbbításra kerülnek (pl.könyvelés) - nem férhet hozzá, e személyek pedig kötelesek az általuk megismert adatokat titokban tartani és az adatmegismerés céljától eltérő célra azokat semmilyen körülmények között nem használhatják fel.

Kezelő a személyes adatokat az érdeklődés/megrendelés leadásától számított 5 naptári évig, ill. az érintett Megrendelő hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli.

A Megrendelő a személyes adatai kezelésének időtartama alatt bármikor jogosult felvilágosítást, tájékoztatást kérni a személyes adatok kezelésével összefüggésben, jogosult továbbá személyes adatai helyesbítését kérni a Kezelőtől. Megrendelő bármikor jogosult továbbá a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását a jövőre nézve visszavonni a hatályos jogszabályozás erejéig.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai sérelme esetén a Megrendelő jogai érvényesítése érdekében - az Infotv. rendelkezésének megfelelően - Magyarország rendes bíróságához fordulhat jogorvoslatért.

A Megrendelő adatainak kezeléséért, a kezelés jogszerűségéért felelős személy a Kezelő, vagyis Vencák Marianna (Székhelye: 2112 Veresegyház, Lehár F. u. 7. Adószám: 62550318-1-33) .

Kezelő az Infotv. 65.§ 8. bekezdésének a, pontja értelmében adatvédelmi nyilvántartásba vételre nem kötelezett.

Kezelő a fenti Adatvédelmi Szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak.

.

Bejelentkezés:

Tel.: 06/20 406 6745

E-mail: vmarianna035@gmail.com